...
Przejdź do treści

Mestiere Home

Regulamin

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.mestierehome.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.mestierehome.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Każdy Usługobiorca, podejmując czynności zmierzające do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.mestierehome.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
  4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.mestierehome.com umożliwiający utworzenie Konta.

 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.mestierehome.com umożliwiający złożenie Zamówienia.

 3. KLIENT – podmiot, który w Sklepie poprawnie założył Konto lub poprawnie złożył Zamówienie.

 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 6. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

 8. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.mestierehome.com.

 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Andrzej Guzik wykonujący działalność gospodarczą pod firmą AG INVESTMENTS Andrzej Guzik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności: ul. Łąkowa 25/11, 57-320 Polanica-Zdrój, NIP: 8831071975, REGON: 385812691, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@mestierehome.com, nr telefonu 607635066, adres do doręczeń ul. Legnicka 124/10, 54-206 Wrocław.

 10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta na odległość telefonicznie, elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Sklepu między Klientem a Sprzedawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2023 r. poz. 2759 ze zm.).

 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Klienta, precyzujące ponadto Produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub Usługi Elektronicznej, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

 14. DNI ROBOCZE – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 15. DOSTAWA – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 16. DOSTAWCA – oznacza firmę kurierską, czyli podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.mestierehome.com prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 6. Zamówienia można składać:
  1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.mestierehome.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  2. telefonicznie pod numerem: +48 607 635 066,
  3. e-mailowo: info@mestierehome.com.

 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu, tj. od 8 do 17 w dni robocze oraz od 9 do 12 w soboty. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  3. formularz odstąpienia od umowy.

 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura), który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia. Wystawiane przez Sprzedawcę Faktury są fakturami wystawionymi zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT.

 7. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.

 8. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.

 9. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

 10. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia),
  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa),
  3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).

 11. Klient może modyfikować zamówienie do 24h od momentu złożenia zamówienia. W szczególności zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy lub zmiany danych na fakturze VAT. Dodanie przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Tpay).

 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 64 1090 2327 0000 0001 4459 0353 (Santander Bank Polska S.A.) AG INVESTMENTS Andrzej Guzik ul. Łąkowa 25/11, 57-320 Polanica-Zdrój, NIP: 8831071975. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 5. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 6. W siedzibie Sprzedawcy nie ma możliwości dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych i kredytowych.

§ 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa jest darmowa. Powyższe warunki dotyczą dostawy na terenie Polski. Przy wysyłce poza granice Polski wycena jest indywidualna.

 2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
  1. Geodis – czas dostawy maksymalnie 5 dni roboczych,
  2. DPD – czas dostawy maksymalnie 5 dni roboczych.

 3. Szacowany czas realizacji to od 28 do 40 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy + 5 dni roboczych. Sprzedawca ma prawo do wydłużenia terminu realizacji i dostawy do maksymalnie 80 dni roboczych.

 4. Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywania przez Sprzedającego umów. O zmianie terminu dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz innych warunków sprzedaży Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

 7. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 8. Brak protokołu szkody określa, że towar został dostarczony we wskazane miejsce bez wad i uszkodzeń.

 9. Dostawca dostarcza przesyłkę pod wskazany adres i nie wnosi palety/przedmiotu do domu.

 10. Dostawca nie montuje, nie instaluje, nie wnosi, ani nie uczestniczy we wnoszeniu przedmiotu do domu klienta.

 11. Dostawca ma obowiązek jedynie dostarczyć paletę/przedmiot we wskazane przez klienta miejsce.

 12. Klient powinien umożliwić dostawę samochodem dostawczym pod wskazany adres.

 13. Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, który będzie przekazany Dostawcy w celu dokładnego umówienia terminu dostawy.

 14. W momencie odmowy odbioru lub dwukrotnego nieodebrania przesyłki pomimo prób dostawy przez dostawcę klient obciążony będzie kosztem magazynowania palety w kwocie 4 zł netto + 23% VAT za każdy rozpoczęty dzień po dniu przyjęcia przesyłki przez nasz magazyn.

 15. Klient zobowiązany jest odebrać przesyłkę we własnym zakresie po uiszczeniu opłaty za magazynowanie na podstawie faktury VAT.

 16. W przypadku dostawy stołów oraz konsoli pobierana jest kaucja w wysokości 400 zł za stelaż, w którym przyjeżdża produkt. Kaucja zwracana jest w przeciągu 7 dni od momentu otrzymania przesyłki na nasz magazyn, tj. Długosza 12, 51-162 Wrocław. Zwrot następuje na liście przewozowym przesłanym e-mailem przez Mestiere Home. Koszt ponosi sprzedający.

§ 7 PRODUKTY OFEROWANE W SKLEPIE

 1. Zdjęcia, wizualizacje oraz rendery produktów służą wyłącznie do celów prezentacyjnych, ukazując wygląd oraz strukturę mebli.

 2. Kolory wyświetlane na monitorze mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych barw z powodu ograniczeń techniki komputerowej, takich jak parametry monitora, przeglądarki internetowej czy technika wykonania wizualizacji.

 3. Próbki kolorów prezentowane na stronie internetowej mają charakter poglądowy. Wzorniki kolorów wybarwień dębu, marmuru oraz stali służą jedynie do orientacji i nie stanowią podstawy do składania reklamacji.

 4. Fotografie i prezentacje produktów mają charakter ilustracyjny, a ewentualne różnice w stosunku do rzeczywistego wyglądu nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń. Produkty są wykonywane ręcznie, co może skutkować niewielkimi różnicami w wyglądzie, w tym w kolorze, kształcie czy wzorze, zwłaszcza w przypadku naturalnych cech kamienia, takich jak odcień czy struktura użylenia.

 5. Z upływem czasu może nastąpić zmiana intensywności barw oraz twardości mebli, co jest naturalnym procesem związanym z właściwościami materiałów.

 6. Odchylenia w barwie materiałów użytych do produkcji mebli, w tym różnice w stosunku do wzorników czy zdjęć, wynikają z naturalnych cech surowców lub zmian w partiach produkcyjnych.

 7. Proces produkcyjny może powodować różnice w wymiarach, wybarwieniu oraz zastosowanych materiałach dla tych samych mebli zamawianych w różnych okresach, ponieważ mogą pochodzić z różnych partii produkcyjnych.

 8. Meble są wytrzymałe w zakresie ich normalnego użytkowania. Nie są odporne na zadrapania ostrymi przedmiotami, pazurami zwierząt domowych ani na działanie pary wodnej i wysokich temperatur (np. garnki, patelnie, kubki z gorącymi napojami).

 9. Naturalne materiały, takie jak marmur czy drewno, mogą wykazywać różnice w odcieniach, strukturze czy usłojeniu.

 10. Materiały użyte do produkcji mebli mogą wykazywać zróżnicowanie połysku i odcieni w zależności od kąta padania i rodzaju światła.

 11. Ekspozycja mebli na światło słoneczne może powodować ich blaknięcie.

 12. Przy używaniu urządzeń elektrycznych (w tym źródeł światła) należy zachować szczególną ostrożność. Nie wolno dopuszczać do kontaktu tych urządzeń z płynami, dotykać ich bez uprzedniego odłączenia od sieci, a także należy zabezpieczyć je przed dostępem dzieci i zapewnić, że instalacja spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa.

 13. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w prezentowanych wyrobach bez zmiany ich ogólnego charakteru oraz dopuszcza niewielkie różnice w wymiarach w przypadku stołów do 10 cm oraz stolików kawowych, pomocniczych i konsoli do 5 cm.

 14. W przypadku zamówień składanych w późniejszym terminie istnieje ryzyko niewielkich różnic w kolorystyce drewna lub marmuru.

 15. Gwarancja producenta nie obejmuje niewielkich odchyleń w wymiarach zewnętrznych od podanych w ofercie (dokładność +/- 10 cm).

§ 8 REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

 3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@mestierehome.com lub pisemnie na adres: ul. Legnicka 124/10, 54-206 Wrocław.

 4. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności numer zamówienia, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, zdjęcia towaru oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 5. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Jana Długosza 12, 51-162 Wrocław
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

 7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 8. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku, np. wiadomość mailowa lub SMS.

 9. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń wynikających z naturalnej żywotności mebli drewnianych: przebarwienia, zmatowienia, wybłyszczenia,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania mebla: zalanie mebla, bezpośredni kontakt z wysoką temperaturą, uszkodzeń związanych z użytkowaniem mebla w pomieszczeniach o wilgotności powyżej 80% lub poniżej 30%,
  • uszkodzeń mechanicznych oraz ich następstw, wynikających z użytkowania blatu o powierzchni miejscowo niezabezpieczonej przed działaniem wilgoci,
  • pęknięcia i rozszczelnienia w masie lameli, tj. pęknięcia prostopadłe oraz równoległe do włókien wynikające ze specyfiki naturalnego materiału,
  • uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią pielęgnacją lub konserwacją mebli, w tym stosowania nieodpowiednich środków chemicznych,
  • uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego montażu lub demontażu mebli,
  • uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem mebli w warunkach atmosferycznych innych niż zalecane, np. na zewnątrz budynków,
  • uszkodzeń spowodowanych przez zwierzęta domowe, w tym zadrapania, gryzienie i inne uszkodzenia mechaniczne,
  • wad estetycznych, takich jak różnice w kolorze, strukturze czy naturalnym usłojeniu drewna, które są cechą charakterystyczną materiałów naturalnych,
  • uszkodzeń wynikających z transportu i przenoszenia mebli bez odpowiedniego zabezpieczenia,
  • uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania elementów ruchomych, takich jak zawiasy, prowadnice czy szuflady,
  • zmian koloru i struktury mebli wynikających z długotrwałej ekspozycji na światło słoneczne,
  • uszkodzeń wynikających z narażenia mebli na działanie substancji chemicznych, takich jak kwasy, zasady, rozpuszczalniki i detergenty,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania mebli do celów innych niż przeznaczone, np. używania blatu jako powierzchni roboczej do cięcia,
  • uszkodzeń wynikających z samodzielnych przeróbek lub modyfikacji mebli bez zgody producenta,
  • uszkodzeń spowodowanych przez katastrofy naturalne, takie jak powodzie, pożary, trzęsienia ziemi,
  • uszkodzeń wynikających z niewłaściwego przechowywania mebli, np. przechowywanie w wilgotnych, zbyt zimnych lub zbyt gorących pomieszczeniach,
  • uszkodzeń wynikających z działania insektów, takich jak termity czy korniki,
  • wad powstałych w wyniku normalnego zużycia, takich jak wycieranie się powierzchni siedzeń, tapicerki czy tkanin,
  • uszkodzeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem mebli przez dzieci, np. skakanie po meblach.

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10 Regulaminu, mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Jana Długosza 12, 51-162 Wrocław.

 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w §10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w §10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 9. Termin 14 dni, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w §10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tj. na przykład gdy konsument wybierze rodzaj blatu lub kolor stelaża,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 11. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem będącym konsumentem. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić z przyczyn niezależnych i nie rodzi po stronie Klienta będącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Zastosowanie do w/w warunków ma Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami.

§ 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.

 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z §8 Regulaminu,
  3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z §9 Regulaminu.

 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą, posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w §10 Regulaminu.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.mestierehome.com korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z zastrzeżeniem §15 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Andrzeja Guzika wykonującego działalność gospodarczą pod firmą AG INVESTMENTS Andrzej Guzik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności: ul. Łąkowa 25/11, 57-320 Polanica-Zdrój, NIP: 8831071975, REGON: 385812691, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@mestierehome.com, nr telefonu 607635066, adres do doręczeń ul. Dąbrówki 2/21, 57-300 Kłodzko.

 2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.mestierehome.com bez zgody Usługodawcy.

 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.mestierehome.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.mestierehome.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.mestierehome.com użyte są w celach informacyjnych.

§ 13 OPINIE NA STRONIE

 1. Wszystkie opinie Klientów na temat zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym są weryfikowane. Sklep Internetowy pozyskuje opinie wyłącznie od osób, które rzeczywiście dokonały zakupu.

 2. Klient po odebraniu zamówionych Produktów może zostać poproszony o dobrowolne dodanie opinii na temat kupionego Produktu.

 3. Opinię na temat produktów Klient może dodać za pośrednictwem formularza opinii dostępnego w Sklepie internetowym.

 4. Wypełniając formularz opinii, Klient wyraża zgodę na opublikowanie zawartych w nim subiektywnych treści o nabytym Produkcie oraz udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zamieszczenia opinii. W zależności od przyjętego mechanizmu wystawiania opinii, Klient może zostać poproszony o wystawienie komentarza, ilości gwiazdek (np. od 1 do 5), czy zaznaczenia skali zadowolenia lub niezadowolenia z Produktu.

 5. Opinie zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są w żaden sposób sponsorowane, a ich treść nie ma wpływu na warunki przyszłych umów zawieranych ze Sprzedawcą.

 6. Sklep Internetowy zamieszcza wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, o ile ich treść nie narusza przepisów Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.

 7. Opinie zamieszczane w Sklepie Internetowym podlegają weryfikacji pod kątem sporządzania ich przez Klientów, którzy rzeczywiście dokonali zakupu Produktu. Weryfikacja przeprowadzana jest poprzez porównanie danych Klientów dokonujących zakupu opiniowanych produktów z danymi osób zamieszczających opinię.

§ 14 SIŁA WYŻSZA

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży towarów, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu, uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców Sprzedającego i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Sprzedającego z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Sprzedający zobowiązuje się poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji, w miarę możliwości niezwłocznie oraz zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle, na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.),
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §11 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 7. Akceptacja niniejszego regulaminu wiąże się z zapoznaniem i akceptacją regulaminu dotyczącego gwarancji i użytkowania mebli dostępnego pod linkiem https://mestierehome.com/regulamin-gwarancja/.

 8. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Usługobiorcę, na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

 9. Usługodawca może dokonywać jednostronnych zmian w treści Regulaminu, które jednak mają zastosowanie do stosunków prawnych zawartych między Klientem a Usługodawcą po przyjęciu nowej treści regulaminu.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2022 roku.

Otrzymaj 5% zniżki

na pierwsze zakupy

Zapisz się do newslettera

Zapisując się akceptujesz nasz Regulamin i Politykę Prywatności. Zapisując się do newslettera wyrażam zgodę na otrzymywanie od AG Investments NIP:8831071975 informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.)